Черный.png

ДОГОВІР № …………………….. 

з розробки дизайн-проекту інтер’єру  

 

м. Харків                                                                                                                                                                                         «..»……….2021 р.

 

……………………………………………………………………………………………., який діє особисто (або в особі………….., який діє на підставі Статуту), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСВІРІН ГРУП» в особі директора, пана Просвіріна Руслана Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, після уважного ознайомлення з текстом цього документу, враховуючи, що його зміст їм зрозумілий і повністю відповідає суті та змісту досягнутих домовленостей, підписанням тексту документу посвідчують, що вони, діючи добровільно, дійшли до згоди про наступне:

§ 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Договір»: цей єдиний двосторонній документ із всіма додатками, змінами і доповненнями до нього, що можуть час від часу прийматись Сторонами.  

1.2. «Виконавець»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСВІРІН ГРУП».

1.3. «Замовник»: юридична або фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір і позначена в преамбулі Договору.

1.4. «Сторона»: Замовник, Виконавець (в залежності від контексту), при сумісному знеособленому згадуванні «Сторони».

1.5. «Дизайн-проект»: дизайн-проект інтерʼєру Приміщення, результат виконання комплексу робіт, що визначаються відповідно до норм п.2.1, 2.2 Договору.

1.6. «Проектна документація»: пакет креслень в обсязі, необхідному і достатньому для реалізації Дизайн-проекту шляхом виконання ремонтних робіт. До складу Проектної документації, як правило, входять: 

1.6.1. План демонтажу існуючих конструкцій 

1.6.2. План монтажу конструкцій що зводяться, з маркуванням прорізів.

1.6.3. План приміщення після перепланування з розмірами.

1.6.4. План розташування меблів і обладнання.

1.6.5. План з розташуванням і маркуванням заповнення прорізів.

1.6.6. Схема розтушування сантехнічного обладнання.

1.6.7. Схема теплої підлоги.

1.6.8. План підлоги із зазначенням: позначки рівня підлоги, типу підлогового покриття, малюнка і розмірів.

1.6.9. Експлікація підлогових покриттів із зазначенням площі та артикула обраного матеріалу.

1.6.10. План стелі із зазначенням типу використовуваного матеріалу.

1.6.11. План розміщення освітлювального обладнання з прив'язкою до вимикачів.

1.6.12. План розміщення електричних розеток і електровиводів. 

1.6.13. Розгортки стін з позначенням електроустановочних виробів та чистово-го оздоблення з усіма необхідними розмірами. Файли специфікації в форматі Exel чи Pdf до якого входять: підбор світильників, сантехніки, меблі, чистові матеріали для оздоблення 

1.6.14. Креслення замовлених виробів (виконується в разі необхідності).

Обсяг Проектної документації та кількість креслень визначається по кожному Дизайн-проекту окремо, виходячи з поставлених завдань та залежить від складності дизайну та прийнятих будівельних рішень.

1.7. «Сайт»: інтернет-сайт з доменним ім'ям https://www.prosvirinruslan.com/, через який Замовнику надається доступ до створення Особистого кабінету.

1.8. «Особистий кабінет»: віртуальний інструмент персонального самообслуговування Замовника, розташований на Сайті.

1.9. «Технічне завдання на розробку Дизайн-проекту інтер’єру», «ТЗ»: письмово оформлене і затверджене Замовником завдання, в якому містяться детальні вимоги до Дизайн-проекту, а також всі необхідні данні і документи для його виконання. ТЗ має бути направлене Виконавцю на його електронну адресу. 

1.10. «Акт»: акт приймання-передачі результатів Робіт, що складається по завершенню кожного з етапів Дизайн-проекту, а також виконання Робіт в цілому.

1.11. «Електронна адреса»: запис, встановлений по RFC 5322, що дозволяє точно ідентифікувати поштову скриньку, на яку через відповідні інтернет-служби (сервіси) буде можливо передавати текстові та інші повідомлення. Електронна адреса Виконавця і Замовника зазначається в Заявці.   

1.12. «Приміщення»: обʼєкт нерухомості або його частина, стосовно якого Замовник надає завдання виконати Роботи, і який ідентифікований в Заявці. 

§ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника виконати Роботи з розробки Дизайн-проекту (далі – «Роботи»), визначені згідно норм п.2.1, 2.2 Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити результати Робіт в порядку, передбаченому Договором.

2.2. Види Робіт, обсяг, зміст Проектної документації, графік виконання Робіт, що є предметом Договору, будуть визначені: 

2.2.1. Заявкою (форма – Додаток 1).

2.2.2. Технічним завданням на розробку Дизайн-проекту (форма - Додаток 2).

2.3. Роботи, які не погоджені в передбачених в п.2.2 документах, можуть бути виконані за умови погодження з Виконавцем у Додатковій заявці з дотриманням вимог п. 2.2 (форма – Додаток 3).

2.4. У предмет Договору не входить проведення Виконавцем авторського нагляду. Умови проведення авторського нагляду визначаються Сторонами додатково після визначення термінів виробництва ремонтних робіт (термінів реалізації Дизайн-проекту) в окремому договорі.

§ 3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір буде вважатись укладеним з моменту підписання Сторонами тексту Договору та Заявки. 

ВАЖЛИВО!!! Одночасно із Заявкою Замовник зобовʼязаний надати засвідчену ним копію Технічного паспорту на Приміщення, виконаного уповноваженим органом БТІ.

Замовник несе самостійну повну юридичну відповідальність за всі можливі наслідки невідповідності Технічного паспорту на Приміщення фактичним обставинам, включаючи в тому числі (але не виключно): відповідність позначення несучих конструкцій, відповідність позначення мереж водо-тепло-газо-електропостачання, каналізації, воздуховодів, димоходів, відповідність позначення матеріалів та товщини стін, перекрить, інших фактичних обставин, що міститься в Технічному паспорті. 

§ 4. ЕТАПИ ТА СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Протягом 10 днів з моменту укладання Договору та внесення Замовником Першого платежу (п.6.3.1), Виконавець зобов’язаний направити спеціаліста для виконання обмірів Приміщення. 

УВАГА ! До внесення Першого платежу Виконавець не зобовʼязаний надавати послуги з обміру Приміщення.  

У разі неможливості направити спеціаліста для виконання обмірів, - Замовник зобовʼязаний надати Виконавцеві повну і обʼєктивну інформацію для початку надання Послуг відповідно до запитів Виконавця.  

4.2. Після виконання умов по п.4.1 вище, Замовник заповнює Технічне завдання на розробку Дизайн-проекту, в якому, в тому числі, зазначаються:

4.2.1. Побажання Замовника по колористиці, функціоналу, меблюванню,  матеріалам.

4.2.2. Інші вимоги до Дизайн-проекту, а також необхідні дані і документи для його виконання. 

Заповнене і підписане ТЗ Замовник надсилає Виконавцю на його Електронну адресу. 

ВАЖЛИВО !!! Підписане Замовником Технічне завдання разом з даними Технічного паспорту на Приміщення та результатами обмірів Приміщення є підставою для розроблення Планувального рішення.

4.3. Після виконання умов по п.4.2 вище Виконавець протягом зазначених в Заявці строків розробляє та передає Замовнику на затвердження 1-2 варіанти Планувального рішення (Перший етап Робіт).

Сторони обговорюють розроблене Виконавцем Планувальне рішення, за необхідності вносять до нього коригування. Після чого Замовник затверджує (підписує) Планувальне рішення і надсилає його на Електронну адресу Виконавця. 

ВАЖЛИВО !!! Затверджене Замовником Планувальне рішення свідчить про завершення належним чином першого проміжного етапу виконання Договору і обумовлює виникнення у Замовника обовʼязку вчинити Другий платіж (див. п.6.3.2). Після внесення Другого платежу взаємні зобовʼязання Сторін з розробки Планувального рішення та його оплати будуть вважатись припиненими належним виконанням. У разі, якщо Замовник після затвердження Планувального рішення забажає внести до нього будь-які зміни, ці взаємовідносини Сторін мають регулюватись шляхом оформлення та узгодження Додаткової Заявки і за додаткову плату. 

Якщо Замовник бажає відобразити в Дизайн-проекті вентиляційні системи та/або інші інженерні комунікації, - Замовник зобовʼязаний надати всю необхідну і достатню інформацію про такі системи Виконавцеві протягом 20 робочих днів з для затвердження Першого етапу робіт. У випадку надання такої інформації після спливу строку, зазначеному в цьому пункті – Виконавець має право не вносити відповідні коригування до Проектної документації. 

4.4. Після виконання Замовником обовʼязку по сплаті Другого платежу Виконавець протягом зазначених в Заявці строків формує колажи до Дизайн-проекту, а на їх підставі – пакет слайдів з 3D візуалізацією та передає їх Замовнику для затвердження (Другий етап Робіт).

Сторони обговорюють розроблені Виконавцем зображення, за необхідності вносять до них коригування. Після чого Замовник затверджує (підписує) перший аркуш пакету слайдів з 3D візуалізацію та колаж Дизайн-проекту інтер’єру і надсилає його на Електронну адресу Виконавця.

ВАЖЛИВО !!! Затверджена Замовником 3D візуалізація та колаж Дизайн-проекту інтер’єру свідчать про завершення належним чином другого проміжного етапу виконання Договору і обумовлює виникнення у Замовника обовʼязку вчинити Третій платіж (див. п. 6.3.3). Після внесення Третього платежу взаємні зобовʼязання Сторін з розробки 3D візуалізації, колажу Дизайн-проекту та їх оплати будуть вважатись припиненими належним виконанням. У разі якщо Замовник після такого затвердження забажає внести будь-які зміни до зазначених документів, ці взаємовідносини Сторін мають регулюватись шляхом оформлення та узгодження Додаткової Заявки і за додаткову плату. 

4.5. Після виконання Замовником обовʼязку по сплаті Третього платежу Виконавець:

4.5.1. Виконує робочі креслення Проектної документації Дизайн-проекту.

4.5.2. Готує Файл специфікації в форматі Exel або Pdf, до якого входять: підбор світильників, сантехніки, меблі, чистові матеріали для оздоблення.

4.5.3. Передає Замовнику готовий Дизайн-проект та надає повний пакет Проектної документації в електронному (Файл.pdf – на електронну адресу Замовника) або друкованому вигляді (на адресу Замовника, зазначену в Заявці) на сторінках А3 (Третій етап Робіт).

4.5.4. Замовник протягом 5 робочих днів затверджує зазначені в п. 4.5.3 документи шляхом підписання Акту приймання-передачі та надіслання його на Електронну адресу Виконавця з одночасним надісланням на поштову адресу Виконавця.

ВАЖЛИВО !!! Затверджений Замовником Дизайн-проект інтер’єру свідчить про повне і належне виконання Виконавцем своїх обовʼязків за Договором і обумовлює виникнення у Замовника обовʼязку вчинити Четвертий платіж (див. п. 6.3.4). Після внесення Четвертого платежу та виконання Виконавцем зобовʼязань за п.4.6 Договору, взаємні зобовʼязання Сторін з за Договором будуть вважатись припиненими належним виконанням. 

4.6. Після виконання Замовником обовʼязку по сплаті Четвертого платежу Виконавець надсилає Замовнику на його електронну адресу Файл специфікації (п.4.5.2).  

4.7. Проведення зустрічей Виконавця з Замовником з метою обговорення ходу виконання (коригування) Дизайн-проекту, проводиться в робочий час (з 9.00 до 18.00 години за Київським часом з понеділка по п'ятницю off-line або on-line за попереднім узгодженням). У разі необхідності проведення зустрічей в інший час, Сторони узгодять його з урахуванням можливостей Виконавця. У разі дистанційного варіанта взаємодії Виконавця з Замовником по роботі над Дизайн-проектом, обговорення ходу виконання робіт (коригування) відбуваються в узгоджений обома Сторонами час, з урахуванням можливостей Виконавця, за допомогою мобільного зв'язку в загальному чаті месенджерів.

4.8. Виконавець переходить до виконання наступного етапу виконання Робіт лише після  підписання Акту за попередній етап Робіт та отримання відповідного Платежу, якщо це передбачено умовами § 6 Договору.

ВАЖЛИВО !!! До строку виконання будь-якого етапу Робіт не включаються:

4.8.1. Час, протягом яких проектна документація або будь-яка її частина знаходиться на розгляді у Замовника (включаючи час внесення правок Замовником).

4.8.2. Час узгодження Замовником результатів Робіт по кожному етапу Робіт.

 

§ 5. ПРИЙМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

5.1. Після отримання Виконавцем на Електронну адресу інформації про затвердження Замовником результатів Робіт, зазначених в п.п. 4.3, 4.4, 4.5., Договору Виконавець складає і направляє Замовнику проекти Актів, підписаних Виконавцем. Акти надсилаються на Електронну адресу Замовника.  

5.2. Замовник зобов’язаний протягом 3х  робочих днів з дня одержання Актів, зазначених в п.п.5.1 Договору розглянути їх і при відсутності у Замовника обґрунтованих зауважень щодо змісту Акту (зміст Роботи вже не підлягає коригуванню або повторному оцінюванню) – роздрукувати примірник Акту, підписати його і направити Виконавцю на Електронну адресу. Отриманий Виконавцем у такий спосіб Акт є достатнім і належним доказом прийняття відповідного етапу робіт Замовником.  

5.3. Після отримання Виконавцем на Електронну адресу інформації про затвердження Замовником результатів Робіт, зазначених в п.4.5 Договору Виконавець складає і направляє Замовни-ку проект Акту (в двох примірниках), підписаних Виконавцем. Акти надсила-ються на фізичне місцезнаходження Замовника, зазначене в Заявці.  

При відсутності у Замовника обґрунтованих зауважень щодо змісту Акту він зобов’язаний підписати обидва примірника Акту і направити один примірник Акту Виконавцю. Підписаний Замовником Акт є належним і достатнім доказом прийняття і затвердження Замовником результатів Робіт в цілому за Договором.

5.4. При наявності заперечень по змісту Актів, передбачених п.п.5.1, 5.2 Договору, Замовник зобовʼязаний негайно повідомити про це Виконавця на Електрону адресу. При цьому Замовник не вправі робити зауваження щодо змісту відповідного етапу Робіт. Зауваження можуть стосуватись тільки щодо відповідності дат, цифр, іншої інформації, зазначеної в Акті. Після усунення недоліків Акту він повторно направляється Виконавцем Замовнику за зазначеними вище правилами.  

5.5. У разі не одержання Виконавцем від Замовника повідомлень протягом 10 робочих днів з дня передачі Замовнику проектів Актів, або отримання запере-чень, що стосуються змісту відповідного етапу Робіт, результати Робіт вважаються прийнятими Замовником. В цьому випадку Виконавець складає третій примірник акту і робить на ньому відмітку «Зауваження від Замовника не надійшли». Додаткове підписання Сторонами Акту в цьому випадку не потрібно. Роботи вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі.

5.6. Як виняток із загальних правил, передбачених частинами 3 п.п.4.3, 4.4, 4.5. (розділ «ВАЖЛИВО»), Виконавець може узгодити Замовнику можливість вносити 3 правки до результатів Робіт будь-якого з перелічених в зазначених пунктах етапів Робіт, якщо:

5.6.1. Такі правки в сукупності будуть нести не більше 20% змін від представленої концепції. і

5.6.2. Такі правки не призведуть до виникнення у Виконавця обовʼязку із створення нового Дизайн-проекту. 

5.7. У разі дострокового припинення Робіт з ініціативи Замовника, він зобов'язаний прийняти по Акту розроблену Виконавцем документацію по мірі її готовності на момент припинення Робіт і оплатити її вартість за вирахуванням вже сплачених платежів. 

При цьому невикористана частина фактично сплачених платежів повинна бути повернута Замовнику протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання Акту. 

5.8. При достроковому виконанні Виконавцем Дизайн-проекту Замовник зобов'язаний прийняти ці роботи, на умовах цього Договору.

 

§ 6. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Робіт зазначається в Заявці (п.2.2.1 Договору)

ВАЖЛИВО !!!: у випадку, якщо за результатами обмірів Приміщення буде встановлено, що його розмір є більшим, ніж зазначено в Заявці - вартість Робіт буде визначена виходячи з даних обмірів.  

6.2. Зміни до вартості Дизайн-проекту  за 1 м2 можуть бути внесені у разі:

6.2.1. Отримання нових, додаткових завдань від Замовника, що не охоплювались раніше поданою Заявкою.

6.2.2. Виконання коригувань вже виконаних та прийнятих Замовником робіт.

6.2.3. У інших випадках, прямо передбачених в цьому документі. 

6.3. Оплата вартості Робіт здійснюється Замовником Виконавцю частинами поетапно у порядку наступному порядку:

6.3.1. Перший платіж: 30% від Вартості Робіт, визначеної згідно п.6.1 вище. Строк оплати:  10 робочих днів з дня укладення Договору.

6.3.2. Другий платіж: 30% від Вартості Робіт, визначеної згідно п.6.1 вище. Строк оплати:  10 робочих днів з дня затвердження результатів відповідно до п.4.3 Договору.

6.3.3. Третій платіж: 30% від Вартості Робіт, визначеної згідно п.6.1 вище Строк оплати:  10 робочих днів з дня затвердження результатів відповідно до п.4.4 Договору.

6.3.4. Четвертий платіж: 10% від Вартості Робіт, визначеної згідно п.6.1 вище. Строк оплати: 10 робочих днів з дня затвердження результатів відповідно до п. 4.5 Договору.

6.4. Загальна вартість Робіт відповідного етапу визначається в Акті.

6.5. У вартість Робіт не входять витрати Виконавця за виготовлення додаткової кількості примірників Проектної документації, а також вартість послуг сторонніх організацій по розгляду та погодження (при необхідності) Дизайн-проекту. 

6.6. Валюта Договору зазначається в Заявці.

6.7. Валюта платежу зазначається в Заявці.

6.8. Форма розрахунків: безготівкова. Замовник вважається таким, що виконав свої обовʼязки зі сплати вартості Робіт з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, зазначений в Заявці.  

6.9. Послуги, повʼязані з врахуванням додаткових (окрім прямо передбачених цим документом) коригувань Замовника будуть сплачуватись за принципом погодинної оплати . Вартість таких Послуги уде погоджуватись Замовником та Виконавцем окремо по кожному випадку. Доказами погодження такої вартості можуть бути: листування в месенджерах, виставлені рахунки, факт їх сплати.   

6.10. Якщо Замовник при розміщенні Заявки письмово повідомить про те, що він не бажає, щоб зміст Дизайн-проекту інтер’єру публікувався, - Замовник повинен направити відповідне повідомлення Виконавцеві. В цьому випадку Виконавець має право збільшити вартість Робіт. 

 

§7. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА 

СТОРІН

7.1. Обов’язки Виконавця:

7.1.2. У встановлений в Заявці строк виконати і передати Замовнику Дизайн-проект за Актом.

7.1.3. Інформувати Замовника за його запитом про стадію виконання Робіт.

7.1.4. Виконувати вказівки Замовника, якщо вони не суперечать умовам Договору, чинному законодавству України і не загрожують цілісності Приміщення. 

ВАЖЛИВО!!!: Якщо вказівками Замовника охоплюється проведення робіт, що передбачають демонтаж несучих конструкцій в Приміщенні або в будівлі, де Приміщення розташоване, - Виконавець зобовʼязаний письмово попередити Замовника (шляхом надіслання електронного листа на Електронну адресу Замовника) про те, що Виконавець знімає з себе всю юридичну відповідальність за можливі наслідки проведення таких робіт і не гарантує цілісність Приміщення та/або будівлі, де Приміщення розташоване. Виконавець має право зупинити виконання зобовʼязань до отримання від Замовника на Електронну пошту повідомлення про те, що Замовник усвідомлює, визнає і підтверджує, що всю юридичну відповідальність за  всі можливі наслідки проведення зазначених вище робіт несе виключно Замовник. Оригінал такого повідомлення одночасно направляється Замовником Виконавцю на його пошту. Виконавець має право не передавати остаточні результати Послуг Замовнику до отримання оригіналу вказаного повідомлення, викладеного на папері.

7.2. Права Виконавця без попередньої або наступної згоди Замовника:

7.2.1. Залучати третіх осіб до виконання Робіт. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за результати Робіт, виконаних третіми особами. 

7.2.2. Достроково завершити Роботу.

7.2.3. На фото-, відео зйомку реалізованого Дизайн-проекту, без зазначення даних Замовника. 

7.2.4. Розміщати на своєму сайті, у соцмережах та у інший спосіб фото-, відео реалізованого Дизайн-проекту, 

7.2.5. Використовувати деталі Дизайн-проекту при розробці інших дизайн-проектів без письмової згоди Замовника.

7.2.6. Призначити особу, яка буде представником Виконавця у відносинах з Замовником на підставі відповідного доручення.

7.3. Обов’язки Замовника:

7.3.1. До початку виконання Робіт за Договором надати Виконавцю всю необхідну і достатню документацію, зокрема (але не виключно): технічну документацію, план Приміщення; фотофіксацію Приміщення.

7.3.2. Своєчасно приймати і оплачувати Роботи в обсязі та строки, передбачені Договором.

7.3.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання Робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця.

7.3.4. У строки погоджені Сторонами надати доступ представнику Виконавця до Приміщення, для виконання замірів. 

7.3.5. Сприяти Виконавцю у виконанні Робіт в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором.

7.3.6. Забезпечити прийняття рішень з питань, які виникають в ході виконання Робіт протягом пʼяти робочих днів після отримання від Виконавця пропозицій для розгляду. 

В разі якщо Виконавець не отримує від Замовника відповіді на пропозиції в установлений строк, - строк за Договором автоматично продовжується на строк затримки прийняття рішення Замовником.

7.4. Права Замовника:

7.4.1. Отримувати інформацію про хід та якість виконання Робіт Виконавцем.

7.4.2. Надавати пропозиції та зауваження щодо виконання Робіт.

§ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

8.1. За порушення строків виконання Робіт Виконавець сплачує пеню в розмірі 0,01 % вартості несвоєчасно виконаних Робіт, за кожний день прострочення. 

8.2. За порушення строків сплати вартості Робіт Замовник сплачує пеню в 0,01 % від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожний день прострочення.

8.3. Сплата санкцій та відшкодування спричинених збитків не звiльняє Сторони вiд виконання зобов'язань за Договором.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які непрямі збитки (включаючи упущену вигоду), понесені (або такі, що можуть бути понесені) Замовником у звʼязку із простроченням виконання Робіт. 

8.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, якщо воно є наслідком форс-мажорних обставин, в тому числі: карантину, стихійного лиха, військових дій, видання органами влади та управління актів, які унеможливлюють або ускладнюють виконання зобов'язань по Договору.

8.6. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншій Стороні не пізніше, ніж через три дні після настання таких обставин. У цьому разі відповідно переноситься строк виконання Робіт на строк дії форс-мажорних обставин та їх наслідків. 

8.7. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше трьох місяців підряд, Сторони мають право розірвати Договір. При цьому:

8.7.1. Оплата вартості Робіт за фактично виконані і прийняті Замовником етапи Робіт не повертається. 

8.7.2. Оплата вартості Робіт за фактично не виконані етапи Робіт підлягає поверненню Замовнику у строк, погоджений між Сторонами, але не раніше ніж 3 місяці з дня отримання вимоги. 

§ 9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ПРАВО, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЗАСТОСУВАННЮ

9.1.  Усі спори, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості розв'язання розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в судах України з дотриманням матеріального та процесуального права України. 

9.2. У всіх питаннях, повʼязаних із укладенням, виконанням та припиненням Договору, і прямо не врегульованих в ньому, Сторони будуть керуватися нормами чинного законодавства України.

§ 10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Будь-які зміни та доповнення до Заявки можуть вноситись лише шляхом оформлення їх письмово як Додаткової заявки. Додаткова заявка підлягає узгодженню з Виконавцем в письмовій формі, шляхом направлення листа про узгодження, або шляхом проставлення надпису «Узгоджено» на поданій Замовником Додатковій заявці. 

10.2. Дострокове розірвання Договору (окрім прямо передбачених в ньому випадків) можливе:

10.2.1. За згодою Сторін.

10.2.2. За ініціативою одної із Сторін у разі невиконання умов Договору іншою Стороною – на підставі судового рішення. 

10.2.3. У разі відмови Замовника від продовження виконання Робіт з причин, не пов’язаних з порушенням умов Договору Виконавцем. В цьому випадку повернення фактично сплачених сум не відбувається.

§ 11. АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ

11.1. Авторське право на результати Робіт охороняється згідно Закону України  "Про авторське право i сумiжнi права". 

11.2. Дизайн-проект та його частини є авторською роботою Виконавця. Всі виключні і невиключні немайнові (авторські) та майнові права на Дизайн-проект та його частини належать Виконавцю.

11.3. Замовник має право використовува-ти Дизайн-проект виключно в особистих цілях, для проведення ремонту Приміщення, без права тиражування, передачі третім особам та використання з метою отримання прибутку.

11.4. Виконавець має право використовувати Дизайн-проект у своїй роботі і рекламних цілях без прив'язки до особистості Замовника.

11.5. У разі якщо розроблені Виконавцем дизайнерські рішення в Дизайн-проекті з не задовольняють Замовника, Виконавець зобов'язаний призупинити Роботи до вказівки Замовника про подальші дії Сторін. В разі розірвання Договору Замовник не має право використовувати отримані від Виконавця матеріали в своїх цілях. 

11.6. До остаточної оплати Робіт Замовник не має права використовувати результати Робіт без попереднього письмового узгодження з Виконавцем. В іншому випадку Замовник несе відповідальність, встановлену чинним законодавством України про авторські права.

§ 12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Договір діє до повного виконання Сторонами обов’язків.

12.2. У всіх питаннях виконання зобов’язань за Договором, прямо не врегульованим в ньому, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Розробка Дизайн-проекту не є ліцензованим видом діяльності і не підміняє собою необхідність оформлення Замовником відповідно до закону проектної та іншої документації. Також Дизайн-проект не є будь-якою дозвільною документацією. Замовник самостійно і за свій рахунок отримує всі необхідні дозволи та погодження компетентних державних органів і оформляє проектну документацію.

12.4. Сторони будуть використовувати для листування та інших форм спілкування наступні реквізити, про зміну яких вони будуть негайно повідомляти іншу Сторону в електронній або письмовій формі:

НАЙМЕНУВАННЯ

ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА, ТЕЛЕФОН